Make your own free website on Tripod.com
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ที่
บ้าน
หมู่ที่
ตำบล
ปีจัดตั้ง
สมาชิก
เงินฝากธนาคาร
จำนวนผู้กู้
จำนวนเงินกู้
เงินสัจจะสะสม
1
ปากบึง
2
นิลเพชร
2541
76
202,745.48
45
163,300
364,478
2
ต้นตาล
5
ไทรงาม
2541
62
1,600.00
3
110,000
111,600
3
คลองคุณพระประชาศรัย
9
ไทรงาม
2541
78
70,550.81
21
189,500
260,000
4
แหลมไร่
9
ลำพญา
2544
55
28,137.31
24
130,500
155,030
5
ไผ่งาม
3
ดอนตูม
2541
114
232,674.00
49
255,000
487,674
6
ไผ่ล้อม
1
ไผ่หูช้าง
2545
45
32,000.00
-
-
32,000
7
บางหลวง
6
บางหลวง
2541
15
50,146.00
-
-
50,000
8
เกาะแรต
14
บางปลา
2544
76
117,078.93
23
115,000
210,000
9
เกาะแรต
11
บางปลา
2547
80
14,950.00
-
-
14,950
10
คลองชัยขันธ์
11
บางระกำ
2539
124
229,934.00
57
612,000
841,934
11
ท้องคุ้ง
7
บางระกำ
2547
128
3,200.00
37
112,000
115,000
12
บางระกำ
8
บางระกำ
2541
106
37,450.00
93
951,150
988,600
13
คลองบางบอน
13
บางระกำ
2540
39
143,550.00
11
119,500
263,050
14
บัวล้มช้าง
9
หินมูล
2542
109
102,552.00
50
267,900
370,452
15
บางไผ่นารถ
6
บางไทรป่า
2531
114
549,533.27
54
1,302,000
1,778,300
16
ท้องคุ้ง
2
บางเลน
2547
36
15,730.00
10
114,500
130,230

รวม

1,257
1,831,831.80
477
4,442,350
6,173,298