Make your own free website on Tripod.com

การท่องเที่ยว

         อำเภอบางเลน เป็นอำเภอที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อย จะเข้ามาท่องเที่ยวอีกทั้งการคมนาคม อากาศ แหล่งธรรมชาติก็ยังเอื้ออำนวยอยู่มาก ตลอดเวลาจนประชาชนในพื้นที่ก็มีอัธยาศัยไมตรีดี

          สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบางเลน มีดังนี้
รูป
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ตลาดน้ำวัดลำพญา
ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดลำพญาหมู่ที่ 5 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม นับว่าเป็นตลาดน้ำในแม่น้ำแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นแหล่งชุมนุมสินค้าการเกษตร หัตถกรรม เพื่อชาวบ้านอย่างแท้จริง ภาพที่เห็นเป็นแพขายอาหาร ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ปรุงมาจากเรือที่จอดลอยเทียบอยู่เป็นจำนวนมาก
อุทยานมัจฉาวัดสุขวัฒนาราม
อุทยานมัจฉาวัดสุขวัฒนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางระกำ ู่ภายในบริเวณท่าน้ำวัดสุขวัฒนาราม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ นักท่องเที่ยวจะล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน จากตลาดน้ำวัดลำพญา ต.ลำพญา เพื่อมาให้อาหารปลาและฟังดนตรีไทยเดิม จากนักเรียนวัดสุขวัฒนาราม ที่บรรเลงขับกล่อมนักท่องเที่ยว บริเวณท่าน้ำวัดสุขวัฒนาราม
วัดบางปลา
วัดบางปลาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลบางปลา มีเรือโบราณสมัยราชกาลที่ 5 อาคาร ที่ว่าการอำเภอเก่า เขตอภัยทานหน้าวัดบางปลา มีปลามากมาย
หมู่บ้านไทยโซ่ง (ไทยทรงดำ)

มีการจัดให้มีการแสดงการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวไทยทรงดำ การแต่งกาย การรำแคน การเล่นลูกช่วง การตีคลี อยู่บริเวณตลาดเกาะแรต ตำบลบางปลา ,วัดไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง