Make your own free website on Tripod.com

เศรษฐกิจ

          อำเภอบางเลนมีสภาพเศรษฐกิจดี ซึ่งจะเห็นได้จากเดิมนั้นประชาชนจะทำนา เลี้ยงสัตว์ แต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ดังนี้

1

ผู้ประกอบการค้าประเภทบุคคลธรรมดา

2
ผู้ประกอบการค้าประเภทนิติบุคคล

       สถาบันทางการเงินที่ให้บริการในอำเภอบางเลน มีจำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

2
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
3
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
4
ธนาคารออมสิน จำกัด
5
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอบางเลน
6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด