Make your own free website on Tripod.com

การปกครอง

     ตามการจัดระเบียบบริหารการปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น 15 ตำบล 180 หมู่บ้าน และมีการปกครองตามระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นออกเป็น เทศบาล 4 แห่ง องค์การบริการส่วนตำบล 15 แห่ง จากการจัดเก็บข้อความเป็นพื้นฐาน ปี 2547 จำนวน 171 หมู่บ้าน ดังนี้

จำนวนครัวเรือน 13,533 ครัวเรือน ประชากร 59,226 คน จำแนกเป็นชาย 29,003 คน หญิง 30,223 คน ความหนาแน่ของประชากร 163 คน / ตร . กม .

การบริหาร

     การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบ ได้แก่ เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล

เทศบาล 4 แห่ง คือ

1

เทศบาลบางเลน

แบ่งเป็น
10
ชุมชน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
2
เทศบาลบางหลวง แบ่งเป็น
5
ชุมชน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
3
เทศบาลรางกระทุ่ม แบ่งเป็น
4
ชุมชน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
4
เทศบาลลำพญา แบ่งเป็น
4
ชุมชน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

 

องค์การบริหารส่วนตำบล 15 แห่ง 180 หมู่บ้าน คือ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

จำนวน
11
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
2
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
จำนวน
15
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

3

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
จำนวน
18
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
4
องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี
จำนวน
11
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
5
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
จำนวน
15
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
6
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
จำนวน
8
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
7
องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล
จำนวน
12
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
8
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
จำนวน
10
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
9
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
จำนวน
11
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
10
องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร
จำนวน
10
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
11
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า
จำนวน
10
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
12
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
จำนวน
11
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
13
องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์
จำนวน
11
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
14
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
จำนวน
11
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
15
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง
จำนวน
7
หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7