Make your own free website on Tripod.com

ประวัติความเป็นมา

          อำเภอบางเลน เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 7 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม ตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ.2439   ที่ว่าการอำเภอเดิมตั้งอยู่ที่บ้านบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน ใช้ชื่อว่า อำเภอบางปลา

           ภายหลังอำเภอบางปลาแบ่งการปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบางปลา และตำบลบางเลน ในปี พ.ศ.2479 ได้เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอบางปลาเป็นอำเภอบางเลน

           พ.ศ.2521 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน มาตั้งอยู่ริมถนน พลดำริห์ ในท้องที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จนกระทั่งปัจจุบัน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งที่มีสำนักงานอยู่ในที่ว่าการอำเภอบางเลนนี้ด้วยและ ได้ทำงานการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอบางเลนจนมีผลงานเด่นชัดที่รวบรวมอยู่ในประวัติความเป็นมาของงานพัฒนาชุมชนจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง

           อำเภอบางเลนเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 7 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐมอยู่ห่างจาก จังหวัดนครปฐม ประมาณ 48 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 67 กิโลเมตร อำเภอบางเลนมีเนื้อที่ประมาณ 588.836 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 368,022.5 ไร่

อาณาเขต

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีและอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอนครชัยศรี และอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ภูมิประเทศ

           สภาพพื้นที่อำเภอบางเลน มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มลักษณะดินเป็นดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเหมาะสำหรับการเกษตรกรรม

           แม่น้ำ มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านพื้นที่ 9 ตำบล คือ ตำบลบางหลวง ตำบลบางเลน ตำบลหินมูล ตำบลบางไทรป่า ตำบลลำพญา ตำบลบางระกำ ตำบลคลองนกกระทุง ตำบลบางปลา ตำบลไทรงาม