Make your own free website on Tripod.com
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( กข.คจ.)
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  อำเภอบางเลน ได้รับงบประมาณโครงการ กข . คจ . จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 280,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท ดังนี้
  โครงการระยะที่ 1 ( 2536 – 2540 ) จำนวน 5 หมู่บ้าน งบประมาณ 1,400,000 บาท
ปี 2536
บ้านคลองชัยขันธ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางระกำ งบประมาณ 280,000 บาท
  ให้กู้ 20 ราย เป็นเงิน 302,000 บาท
  บ้านลาดสะแก หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตูม งบประมาณ 280,000 บาท
  ให้กู้ 9 ราย เป็นเงิน 262,000 บาท
ปี 2537
บ้านบางหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง งบประมาณ 280,000 บาท
  ให้กู้ 7 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท
  บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่หูช้าง งบประมาณ 280,000 บาท
  ให้กู้ 39 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท
ปี 2538
บ้านบัวล้มช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูล งบประมาณ 280,000 บาท
  ให้กู้ 40 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท
  โครงการระยะที่ 2 ( ปี 2541 – 2544 ) จำนวน 5 หมู่บ้านงบประมาณ 1,400,000 บาท
ปี 2542
บ้านดอนแฟบ หมู่ที่ 10 ตำบลนิลเพชร งบประมาณ 280,000 บาท
  ให้กู้ 14 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท
  ปี 2544 บ้านตลาดบางปลา หมู่ที่ 3 ตำบลบางปลา งบประมาณ 280,000 บาท
 

ให้กู้ 9 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท

  บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ งบประมาณ 280,000 บาท
  ให้กู้ 25 ราย เป็นเงิน 279,200 บาท
  บ้านแหลมไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลลำพญา งบประมาณ 280,000 บาท
  ให้กู้ 35 ราย เป็นเงิน 294,000 บาท
 

บ้านสามขา หมู่ที่ 3 ตำบลนิลเพชร งบประมาณ 280,000 บาท

  ให้กู้ 28 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท