Make your own free website on Tripod.com
::: ข้อมูลทั่วไป :::
ทีมงานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลอำเภอ
แผนที่อำเภอ
::: ข้อมูลสารสนเทศ :::
กลุ่มออมทรัพย
โครงการ กข.คจ.
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กองทุนหมู่บ้าน

    การพัฒนาเว็บไซต์ที่มุ่งสู่มาตรฐานฯ มีของใหม่อีกแล้วครับ ระบบค้นหาข้อมูล อยากรู้อะไรค้นปุ๊บ เจอปั๊บ

      ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาความยากจน และระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ (LAN)

     เชิญชวนกลุ่ม OTOP แสดงสินค้า ณ ประเทศจีน

  SMEBANK มีสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ OTOP

     รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนผู้ผลิต/ประกอบการ OTOP ให้ ศพช./สพจ./สพอ. ใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ::
 
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน
ถนนพลดำริห์ หมู่ 8 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73150
โทร. 0-3439-1119 โทรสาร .0-3439-1119