Make your own free website on Tripod.com

รายชื่อผู้ได้รับการลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP

ประเภทผู้ประกอบการ SMEs

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย

กระเป๋ายีนส์ลายปัก

ผู้ประกอบการ นางสาวจิดาภา ศรีวงษ์ญาติดี
144 หมู่ที่ 5 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-9964-8857หน้าที่ : 1 | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |