Make your own free website on Tripod.com

รายชื่อผู้ได้รับการลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP

ประเภทผู้ผลิตชุมชน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผ้าทอมัดหมี่, ไหมประดิษฐ์, ผ้าสิ้นลายแตงโม

ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลไผ่หูช้าง คุณมา รอดเจริญพันธ์
49 หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-3434-4297 , 0-9695-3907

สร้อยลูกปัดและคริสตันเทียม

ประธานกลุ่มอาชีพสตรีตำบลหินมูล คุณอ้อย วิมูลชาติ
77/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-3439-9061

ผ้าทอมือพื้นเมือง

ประธาน กลุ่มอาชีพสตรีท้อผ้าบ้านเกาะแรต คุณบุญเรือน สีเขียว
140 หมู่ที่ 12 ชอย 5 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-1942-5239

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ประธานกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า คุณมาเรียม มูลผล
30 หมู่ที่ 5 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-7131-5812หน้าที่ : 1 | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |