Make your own free website on Tripod.com

รายชื่อผู้ได้รับการลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP

ประเภทผู้ประกอบการ SMEs

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้และประดับตกแต่ง

เซรามิคดินทอง

ผู้ประกอบการ คุณสุปาณี เนตรประไพ
8 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านไผ่ล้อม ถนนพลดำริห์ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-9313-8069

หมอนผ้าไหมลายปัก

ผู้ประกอบการ คุณเนาวรัตน์ สิริยะเสถียร
241 หมู่ที่ 8 ถนนพลดำริห์ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-3439-1310 , 0-6357-9433

ดอกไม้ผลิตผ้าใยบัว

ผู้ประกอบการ คุณสาคร ปิ่นแก้ว
102 หมู่ที่ 8 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-96112037

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผักตบชวา

ผู้ประกอบการ คุณนที กุยโกมุท
52 หมู่ที่ 8 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-6011-3171

แกะสลักไม้

ผู้ประกอบการ คุณสมบูรณ์ กุยโกมุท
52 หมู่ที่ 8 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-9984-3054

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอมมะลิ ดอกกุหลาบ,ลิลลี่

ผู้ประกอบการ คุณสมพร วิมูลชาติ
73 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-1299-7068หน้าที่ : 1 | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |